දෙපාර්තමේන්තු නිවේදන

1 . බස්නාහිර පළාත් බලසීමාව තුළ පිහිටි අයත් ඇළ මාර්ග පිළිබඳ විස්තර ලබාගැනීම

2020.06.13


2 . ආයුර්වේද බෙහෙත් ශාලා නැවත ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධ උපදෙස් මාලාව

2020.05.12


3 . තැපැල් කාර්යාලවල පොදු ප්‍රදේශ විෂබීජහරණය කිරීම

2020.05.11


4 . අයවැය සිහි කැඳවීම

2020.04.22


5 . අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා ඇඳිරි නීති බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම සම්බන්‍ධව යි.

2020.04.21


6 . බස්නාහිර පළාතේ පළාත් පාලන ආයතනතුල අත්‍යවශ්‍ය එළවළු හා පළතුරු බෙදාහැරීම පිළිබඳ තොරතුරු ලබාගැනීම

2020.04.20


7 . කාරුණික අවධානය පිණිස යි.

2020.04.11


8 . බස්නාහිර පළාතේ පළාත් පාලන ආයතන තුළ අත්‍යවශ්‍ය එළවළු බෙදාහැරීම සම්බන්ධවයි.

2020.04.10


9 . Covid-19 වසංගත තත්ත්වය යටතේ එළවළු හා පළතුරු නිෂ්පාදකයින් සහ පාරිභෝගිකයන් සඳහා සහන සැලසීම

2020.04.10


10 . ධූමායන යන්ත්‍ර බෙදාදීම

2020.03.21


11 . රාජකාරී වාර්තා කිරීම සඳහා අවසර ලබාදීම

2020.03.21


12 . කොළඹ මැනිං වෙළෙඳපොළෙහි කටයුතු අඩාළවීම

2020.03.28


13 . ඇඳිරි නීති බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

2020.03.31


14 . කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය යටතේ හදිසි මරණ කටයුතු සිදුකිරීම

2020.04.04